نسخه آرشیو پخش آرشیو

تسنیم آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 06:00 | مدت: 10 دقیقه

تلاوت ترتیل یك صفحه از قرآن كریم- صفحه 510- آیات 30 تا 38 سوره مباركه محمد- محل نزول مدینه
قاری: استاد محمد جبرئیل با ترجمه استاد بهاءالدین خرمشاهی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو