نسخه آرشیو پخش آرشیو

بیانات مقام معظم رهبری(مدظله) آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت: 12:00 | مدت: 20 دقیقه

سخنرانی مقام معظم رهبری(مدظله) در دیدار با قراء مسابقات بین المللی قرآن كریم
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو