نسخه آرشیو پخش آرشیو

رویدادهای هفته آرشیو برنامه ای

جمعه 23 فروردین 1398 ساعت: 14:30 | مدت: 30 دقیقه

بررسی رویدادها و اتفاقات سیاسی در هفته ای كه گذشت.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو