نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

دوشنبه 26 فروردین 1398 ساعت: 10:20 | مدت: 40 دقیقه

سیل در استان كرمان 73 روستا را در محاصره خود گرفته است. رونق تولید در حمایت از مشاغل خانگی و خرید تضمینی صنایع دستی\r\n
مجید سعیدی(مدیریت بحران استان كرمان)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو