نسخه آرشیو پخش آرشیو

میزبان آرشیو برنامه ای

شنبه 24 فروردین 1398 ساعت: 11:55 | مدت: 40 دقیقه

مدیریت بحران در سیل اخیر\r\n\r\n
آقای ملك شاهی راد(نماینده مجلس) و آقای بهنام سعیدی(سخنگوی سازمان مدیریت بحران)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو