نسخه آرشیو پخش آرشیو

رهاورد آرشیو برنامه ای

شنبه 24 فروردین 1398 ساعت: 11:15 | مدت: 25 دقیقه

تولید آب آشامیدنی از هوا \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
سیامك اشك ریز(مهندس تأسیسات)، كیان روغن كش(كارشناس علوم اقتصادی)، خانم شبنم بهرامی(دانشجوی دكترای میكروبیولوژی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو