نسخه آرشیو پخش آرشیو

خیابان ایران آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت: 21:35 | مدت: 25 دقیقه

پشتوانه داشتن- به مناسبت روز ارتش از مرزبانان استواری گفته می شود كه ایستادگی، ایثار و شجاعت آنها پشتوانه امنیت امروز ایران است.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو