نسخه آرشیو پخش آرشیو

سیاره آبی آرشیو برنامه ای

شنبه 24 فروردین 1398 ساعت: 15:30 | مدت: 20 دقیقه

تأثیر بارش ها بر تالابهای كشور\r\n
دكتر مسعود باقرزاده كریمی(مدیركل دفتر اكوسیستم های تالاب ها)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو