نسخه آرشیو پخش آرشیو

ایرانشهر- صدا كن مرا آرشیو برنامه ای

شنبه 24 فروردین 1398 ساعت: 19:05 | مدت: 1 ساعت 45 دقیقه

ویژگی های آدم خوش ذوق- اذان: 19:54، موذن: استاد عباس سلیمی
دكتر مشفقی(روانشناس)، آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو