نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

شنبه 24 فروردین 1398 ساعت: 10:20 | مدت: 40 دقیقه

سرنوشت خودروهای وارداتی در سال رونق تولید- گزارش از توزیع سوخت رایگان در مناطق سیل زده\r\n
مهدی دادفر(رئیس انجمن وارد كنندگان خودرو) و موسوی خواه(مدیرعامل شركت فرآورده های سوختی)\r\n پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو