نسخه آرشیو پخش آرشیو

جارچی آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت: 11:45 | مدت: 10 دقیقه

زبان طنز كه به نقد رخدادهای اجتماعی روز می پردازد.\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو