نسخه آرشیو پخش آرشیو

فرهنگ مردم آرشیو برنامه ای

جمعه 23 فروردین 1398 ساعت: 21:30 | مدت: 30 دقیقه

آداب ورود عروس به خانه داماد در مناطق مختلف ایران- فرهنگ و تاریخ و آیینهای مردم سمنان- دوبیتی های عامیانه- گذری بر باغ عفیف آباد شیراز\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو