نسخه آرشیو پخش آرشیو

به افق آفتاب آرشیو برنامه ای

شنبه 24 فروردین 1398 ساعت: 12:40 | مدت: 50 دقیقه

برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 13:05، موذن: آقای حسینعلی شریف
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو