نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

شنبه 31 فروردین 1398 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

دلیل متوقف كردن پروژه شهرك صنعتی پوشاك- جریمه قبوض پرمصرف برق
نامی(رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو