نسخه آرشیو پخش آرشیو

قول و غزل آرشیو برنامه ای

سه شنبه 27 فروردین 1398 ساعت: 05:45 | مدت: 15 دقیقه

برنامه غزل خوانی و تفسیر غزل های حافظ\r\n
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو