نسخه آرشیو پخش آرشیو

نمودار آرشیو برنامه ای

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 ساعت: 10:20 | مدت: 40 دقیقه

بررسی وضعیت صنعت پوشاك- بررسی وضعیت سهام عدالت- رفع نگرانی های اقتصادی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو