نسخه آرشیو پخش آرشیو

خاص باشید آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت: 10:30 | مدت: 30 دقیقه

حرف خاص: گفتگو با كارآفرین برتر حوزه پوشاك، آقای تقی زاده و تجربه خاص
گفتگو با حمید قبادی(مشاور اجرایی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+ \r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو