نسخه آرشیو پخش آرشیو

پارك ساعی آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت: 17:30 | مدت: 30 دقیقه

برنامه ای با طرحی نو كه فرصت برنامه سازی را به مخاطبین داده و شنوندگان رادیو ایران میزبان هنرمندان هستند. در این برنامه موقعیت های خاصی با محتوای سرگرمی برای مهمان ایجاد می شود.
برنامه شامل بخش های: خبردار، مصاحبه با هنرمندان، گزارش، رادیو پارك، تله صدا، گردشگری و..... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو