نسخه آرشیو پخش آرشیو

سبزینه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت: 15:40 | مدت: 20 دقیقه

مكانیزاسیون كشاورزی- گلخانه های دریایی در جنوب كشور\r\n\r\n\r\n
سیامك اشكریز(محقق)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو