نسخه آرشیو پخش آرشیو

قرار آسمانی آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت: 19:30 | مدت: 1 ساعت 25 دقیقه

برنامه افطار ماه مبارك رمضان- اذان مغرب: 20:23، موذن: استاد محمدكاظم محمدزاده
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو