نسخه آرشیو پخش آرشیو

سرای سخن آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت: 02:30 | مدت: 30 دقیقه

پرداختن به شخصیت والای حضرت خدیجه(س)
آیت ا... ناصری(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو