نسخه آرشیو پخش آرشیو

راه امام كلام امام آرشیو برنامه ای

جمعه 27 اردیبهشت 1398 ساعت: 13:55 | مدت: 5 دقیقه

بیانات و رهنمودهای امام خمینی (ره) در خصوص مسائل گوناگون
پیامك: 9830000900+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو