نسخه آرشیو پخش آرشیو

سیری در تاریخ معاصر آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 ساعت: 11:15 | مدت: 20 دقیقه

بررسی دوران پهلوی اول و دوم
جواد منصوری(كارشناس تاریخ)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو