نسخه آرشیو پخش آرشیو

گلبانگ آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت: 15:00 | مدت: 25 دقیقه

پخش ترانه های درخواستی مخاطبان\r\n
شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو