نسخه آرشیو پخش آرشیو

قول و غزل آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 05:45 | مدت: 15 دقیقه

برنامه غزل خوانی و تفسیر غزل های حافظ
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو