نسخه آرشیو پخش آرشیو

خیابان ایران آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 16:00 | مدت: 25 دقیقه

چتر- ایثارگری های دیروز، چتری است كه در سایه آن امروز امنیت داریم. روایت كسانی كه برای حمایت از مردم مثل چتر بالای سر كشور بودند.
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو