نسخه آرشیو پخش آرشیو

سخنرانی ریاست محترم جمهور آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 16:45 | مدت: 10 دقیقه

سخنرانی ریاست محترم جمهور در نشست شانگهای
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو