نسخه آرشیو پخش آرشیو

سبزینه آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 15:40 | مدت: 20 دقیقه

اهمیت كشاورزی حفاظتی- طرح های توسعه و بازسازی گلخانه های كشور \r\n\r\n
سیامك اشكریز(محقق)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو