نسخه آرشیو پخش آرشیو

پارك ساعی آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت: 19:05 | مدت: 55 دقیقه

برنامه ای با طرحی نو كه فرصت برنامه سازی را به مخاطبین داده و شنوندگان رادیو ایران میزبان هنرمندان هستند. در این برنامه موقعیت های خاصی با محتوای سرگرمی برای مهمان ایجاد می شود. موضوع این هفته: امتحانات(تقلب در امتحان، سلف دانشگاه ها، انتخاب واحد و استاد، جزوه های امتحان و ....)\r\n
برنامه شامل بخش های: كباب با نقطه اضافی، مصاحبه، ترفندون، آیتم پرنده، مش مسلم، خبردار، مصاحبه با هنرمندان، گزارش، رادیو پارك، تله صدا، گردشگری و..... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو