نسخه آرشیو پخش آرشیو

تحفه های ایران زمین آرشیو برنامه ای

دوشنبه 6 فروردین 1397 ساعت: 12:25 | مدت: 5 دقیقه

معرفی یكی از صنایع استان آذربایجان شرقی\r\n
با حضور خانم بی تقصیر(تهیه كننده)، قربانی(گزارشگر)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو