نسخه آرشیو پخش آرشیو

زمین 360 درجه آرشیو برنامه ای

جمعه 24 فروردین 1397 ساعت: 03:00 | مدت: 55 دقیقه

بحران كمبود آب- تشنگی و آبهای زیرزمینی\r\n
با حضور خانم رهگذر(تهیه كننده)، عرب شیرازی(كارشناس مجری)، مهندس علی پیرهادی(مدیرعامل شركت مهندسین مشاور بندآب پی البرز و عضو هیئت مدیره كنتورسازی سانا)، دكتر كاوه فرهادی(عضو هیئت علمی دانشگاه و فعال حوزه محیط زیست) و مهندس محمد استوان(كارشناس ارشد آبهای زیرزمینی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو