نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان آرشیو برنامه ای

یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت: 13:15 | مدت: 12 دقیقه

تكمیل ظرفیتهای كیفی در تولید، ضرورتها و موانع
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، خانم حسنی دخت(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با مهندس میرعلی اشرف پوری حسینی(معاون وزیر اقتصاد و ریاست سازمان خصوصی سازی)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو