نسخه آرشیو پخش آرشیو

پرسمان آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 2 آبان 1397 ساعت: 13:15 | مدت: 14 دقیقه

تكمیل ظرفیتهای كیفی در تولید، وضعیت قیمت تمام شده و عوامل موثر بر آن
با حضور محمودزاده(تهیه كننده)، خانم حسنی دخت(كارشناس مجری) و ارتباط تلفنی با دكتر موید حسینی صدر(مشاور سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه ریزی) و دكتر قربانعلی رفیعی(معاون دفتر بررسی قیمت سازمان حمایت از حقوق مصرف كننده و تولیدكننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو