نسخه آرشیو پخش آرشیو

عشق، جهاد، مقاومت آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 23 مرداد 1398 ساعت: 18:40 | مدت: 15 دقیقه

روز مقاومت اسلامی و پیروزی حزب ا... در جنگ سی و سه روزه سال 2006
علی منتظری(كارشناس مسائل فلسطین)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو