نسخه آرشیو پخش آرشیو

ادامه سعادت آباد(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت: 12:05 | مدت: 1 ساعت 40 دقیقه

فضای مجازی، نگرانی ها و آسیب های آن از یك سو و نیازمندی ها و ضرورت ها از سوی دیگر
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو