نسخه آرشیو پخش آرشیو

سعادت آباد(زنده) آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 16 آبان 1398 ساعت: 11:00 | مدت: 1 ساعت

اذان ظهر به افق تهران: 11:48، فضای مجازی، نگرانی ها و آسیب های آن از یك سو و نیازمندی ها و ضرورت ها از سوی دیگر
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو