نسخه آرشیو پخش آرشیو

شفا آرشیو برنامه ای

شنبه 16 آذر 1398 ساعت: 13:30 | مدت: 20 دقیقه

طب ایرانی اسلامی- راهكارهای مدیریت
دكتر پورحسینی(كارشناس) و اكبر طالبی نیا(كارشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو