نسخه آرشیو پخش آرشیو

مجله ادبی فانوس آرشیو برنامه ای

جمعه 15 آذر 1398 ساعت: 23:00 | مدت: 59 دقیقه 59 ثانیه

طرحی نو در هم نفسی با ادبیات ایران و جهان- جستاری بر فیلسوفان رمان نویس/ شاعر، افشا و انشای خود از علی محمد مودب، سنت قصه گویی در ادب فارسی، درسگفتارهای امیرحسین ماحوزی درباره ظرفیت های معنوی مثنوی معنوی برای رمان نویسان
كاری از گروه تاریخ و اندیشه

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو