نسخه آرشیو پخش آرشیو

سروش آسمانی آرشیو برنامه ای

پنجشنبه 19 دی 1398 ساعت: 03:00 | مدت: 25 دقیقه

نكات تفسیری آیه 32 سوره مباركه توبه
آیت الله سید احمد خاتمی(كارشناس) و اكبر طالبی نیا(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو