نسخه آرشیو پخش آرشیو

بر كرانه نور آرشیو برنامه ای

شنبه 21 دی 1398 ساعت: 06:00 | مدت: 30 دقیقه

تفسیر قرآن كریم- تفسیر آیات یكم تا نهم سوره مباركه انسان
آیت الله عبدالله جوادی آملی(كارشناس) و علی برخورداری(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو