نسخه آرشیو پخش آرشیو

سیره پیشوایان آرشیو برنامه ای

یکشنبه 22 دی 1398 ساعت: 15:30 | مدت: 30 دقیقه

ادامه سیره فرهنگی- نفوذی های امام كاظم در دستگاه عباسی
آیت الله سید احمد خاتمی(كارشناس) و رضا رضایی(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو