نسخه آرشیو پخش آرشیو

روشنایی یك مسیر آرشیو برنامه ای

شنبه 7 دی 1398 ساعت: 14:45 | مدت: 15 دقیقه

سالروز واقعه 9 دی- روز بصیرت و میثاق با ولایت\r\n
پیامك: 9830000900+ - تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو