نسخه آرشیو پخش آرشیو

پنجره(تكرار) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 24 دی 1398 ساعت: 20:30 | مدت: 20 دقیقه

موضوع: جنایات آمریكا در حق مردم ایران
سیدمهدی ركنی(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو