نسخه آرشیو پخش آرشیو

نو آفرین آرشیو برنامه ای

سه شنبه 24 دی 1398 ساعت: 12:30 | مدت: 30 دقیقه

خبرهای خوب حوزه علمی و فناوری كشور- شركت دانش بنیان- بحران آب و مدیریت منابع آبی
تهیه كننده: نازنین علیدادیانی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو