نسخه آرشیو پخش آرشیو

كاوشگر(زنده) آرشیو برنامه ای

چهارشنبه 30 بهمن 1398 ساعت: 09:00 | مدت: 50 دقیقه

علمی تحقیقاتی- موضوع امروز: تجمع مال باختگان شركت كارمانیا
تهیه كننده: علیدادیانی- میراعلایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو