نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 25 آذر 1397 ساعت: 10:00 | مدت: 55 دقیقه

صداقت و شفافیت در میان اعضای خانواده
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم طاهرزاده(گزارشگر)، خانم مستعان(آیتم ساز و نویسنده)، خانم فائزه بنگری(راوی بخش یادداشت های یك مادر)، خانم رفعت اشترنخعی(میهمان)، خانم ندا اشترنخعی(مهندس معمار) و ارتباط تلفنی با خانم سارا گلستانی(مشاور و روانشناس)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو