نسخه آرشیو پخش آرشیو

مهرخانه آرشیو برنامه ای

یکشنبه 23 دی 1397 ساعت: 10:00 | مدت: 57 دقیقه

نیكی به پدر و مادر
با حضور خانم اسمعیل نژاد(تهیه كننده)، خانم جعفرپور(كارشناس مجری)، خانم طاهرزاده(گزارشگر)، خانم مستعان(آیتم ساز و نویسنده)، خانم نجمه صالحی(كارمند) و علیرضا صالحی(كارمند)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو