نسخه آرشیو پخش آرشیو

تا جمعه ظهور آرشیو برنامه ای

جمعه 9 اسفند 1398 ساعت: 09:30 | مدت: 1 ساعت 20 دقیقه

ویژگی های دولت زمینه ساز(اعتماد به جوانان)
سید روح الله شجاعی(تهیه كننده)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو