نسخه آرشیو پخش آرشیو

ایران امروز آرشیو برنامه ای

شنبه 6 اردیبهشت 1399 ساعت: 11:45 | مدت: 50 دقیقه

بحران كرونا و آموزش مجازی\r\n
خانم دكتر رضوان حكیم زاده(معاون ابتدایی آموزش و پرورش)، آقای دكتر كمره ای(معاون متوسطه آموزش و پرورش) و آقای دكتر علی دلیر(منتقد حوزه آموزش)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+\r\n

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو