نسخه آرشیو پخش آرشیو

نیم نگاه- گروه بهداشت و تندرستی(زنده) آرشیو برنامه ای

سه شنبه 16 اردیبهشت 1399 ساعت: 12:00 | مدت: 40 دقیقه

انعكاس نقش ماماها در كنترل و غربالگری كووید 19در ایام پاندمی \r\n
ارتباط تلفنی با خانم دكتر ماریا صادقی(رئیس جمعیت مامایی) و دكتر تبریزی(رئیس مدیریت شبكه های وزارت بهداشت)

سایر قسمت های این برنامه

پخش آرشیو